Sąlygos ir taisyklės

Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau - taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama prekių užsakymo (toliau - užsakymas) ir/ar prekių pirkimo-pardavimo sutarties (toliau - sutartis), sudaromos tarp Giantera Alliance, veikiančios pagal bendrovės įstatus, internetinės parduotuvės www.sveikivisi.lt (toliau - Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau - Pirkėjas) dalis, supažindinanti Pirkėją su Pardavėjo elektroninės parduotuvės (toliau - e. parduotuvė) prekių pirkimo-pardavimo ir/ar paslaugų teikimo sąlygomis.


 BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:
 • Ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus veiksnūs fiziniai asmenys;
 • Nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo lėšomis;
 • Visi juridiniai asmenys;
 • Visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
 • Prekių ir/ar paslaugų kainos, nurodytos Pardavėjo el. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant/užsakant šias prekes ir/ar paslaugas Pardavėjo el. parduotuvėje.
 • Pirkėjas, norėdamas naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, pirmiausia turi išsirinkti patikusią prekę iš siūlomų Pardavėjo el. parduotuvėje. Pasirinkus prekę, ji dedama į krepšelį. Kai prekė jau krepšelyje, pasirenkama apmokėti ir užpildomi bei pateikiami registracijos duomenys. Pirkėjui pateikus registracijos duomenis, nurodomi papildomi komentarai/kontaktai. Pirkėjas patvirtina pristatymo ir apmokėjimo duomenis. Pirkėjas patvirtina užsakymą. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu išsiunčia prekių ir/ar paslaugų apmokėjimo duomenis. Pirkėjas naudodamasis elektronine bankininkyste apmoka užsakytas prekes ir/ar paslaugas bankiniu pavedimu į Pardavėjo siųstame el. laiške nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Pirkėjo pervestas pinigines lėšas įskaičius Pardavėjo atsiskaitomoje sąskaitoje, Pardavėjas pradeda vykdyti prekių ir/ar paslaugų užsakymą.
 • Pirkėjo/Pardavėjo pateikti duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono nr., el. pašto adresas, a. s. Nr. ir kt.) yra naudojami tik įsipareigojimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdyti ir interesams apginti. Šie duomenys negali būti atskleidžiami tretiesiems asmenims, išskyrus LR įstatymų numatytus atvejus.
 • Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el.parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, atlieka visus paeiliui veiksmus užsakymui pateikti. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.
 • Prekių ir/ar paslaugų aprašymai bei instrukcijos Pardavėjo pateikiami lietuvių kalba. Kai kurie prekių aprašymai ir/ar instrukcijos yra verstiniai iš prekės gamintojo šalies kalbos, todėl ne visada tapatūs prekių gamintojo pateikiamiems originalo kalba.
 • Dėl atskirų prekių sertifikatų Pirkėjas privalo tiesiogiai kreiptis į gamintoją. Šiuo atveju Pardavėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, pateikia visus jam žinomus prekės gamintojo rekvizitus, reikalingus prekės sertifikatams gauti.

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 • Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę ir/ar paslaugą, pateikiamą Pardavėjo el. parduotuvės kataloguose.
 • Pirkėjas pareiškia, kad naudodamasis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis Elektroninės prekybos taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.
 • Pirkėjas, pateikdamas užsakymą prekėms ir/ar paslaugoms ir/ar sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, Pirkėjas įsipareigoja apie tai informuoti Pardavėją per 24 (dvidešimt keturias) valandas Pardavėjo rekvizituose nurodytu el. pašto adresu. Pirkėjui nepranešus tinkamai apie duomenų pasikeitimą, Pardavėjas užsakymą vykdo paskutiniais jam žinomais Pirkėjo duomenimis. Šiuo atveju, Pirkėjas praranda teisę reikšti bet kokias pretenzijas dėl užsakymo vykdymo, netinkamo vykdymo ir/ar nevykdymo.
 • Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo el. parduotuve.
 • Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes.
 • Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo asmens, registracijos ir užsakymo duomenų. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo duomenimis.
 • Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, pateikia užsakymus ir/ar sudaro sutartis ir/ar atsiskaito Pardavėjo el. parduotuvėje.

PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 • Jeigu registracijos, užsakymo pateikimo ir/ar sutarties su Pardavėju sudarymo metu ar vėliau Pirkėjas pateikia melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus pateikti duomenis, arba nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti Pirkėjo užsakymą ir apriboti Pirkėjui teisę naudotis Pardavėjo el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 • Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymo registraciją, vykdymą ir/ar naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
 • Pardavėjas, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ir/ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, sumokėti pinigai grąžinami per 3 (tris) darbo dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui bankiniu pavedimu į Pirkėjo sąskaitą banke. Šiuo atveju prekės pristatymo ir grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.
 • Esant Pirkėjo įsiskolinimui, įsiskolinimo išieškojimui Pardavėjas turi teise pasitelkti trečiuosius asmenis ir/ar perduoti duomenis apie Pirkėjo nemokumą tretiesiems asmenims. Šiuo atveju išieškojimo išlaidos tenka Pirkėjui.
 • Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra sustabdyti, pildyti, keisti šias taisykles ir kitus su taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuodamas Pirkėją el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

PREKIŲ PRISTATYMAS

 • Klientas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą bei įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
 • Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis yra pateikiamas suformavus užsakymą. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas Prekes priimantis asmuo, jas priimti privalo pats Klientas.
 • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Klientui per 2-5 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo, jei nesusitarta kitaip.
 • Prekių kiekį ir kokybę Klientas kruopščiai patikrina Prekės perdavimo momentu. Priimdamas Prekę Klientas privalo pasirašyti Prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad Prekė jam buvo įteikta.
 • Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Klientas privalo pareikšti raštu priimdamas Prekes. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Klientas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Prekių gavimo.
 • Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti Prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Klientą. Klientas sutinka, jog išimties tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių.
 • Klientui apmokėjus už Prekes Pardavėjas Klientui išsiunčia sąskaitą faktūrą.
 • Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Klientui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Kliento kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
 • Užsakymai priimami kasdien, tačiau vykdomi tik darbo dienomis.

Prekės pristatomos visoje Lietuvoje per 2-5 darbo dienas po užsakymo patvirtinimo. Jeigu nepavyksta iš tiekėjų prekių gauti laiku, jų pristatymo terminas gali būti ir ilgesnis. Esant tokiai situacijai, mes būtinai su Jumis susisieksime ir apie tai informuosime.


Pristatymo paslaugų kainos:

 • Pristatymas į namus per  kurjerį į Kuršių Neriją + 15 eurų.


Gavus apmokėjimo už pateiktą užsakymą patvirtinimą - išsiųsime prekę nurodytu adresu per kurjerį.             

Prieš pristatant prekes, kurjeris susisieks su Jumis ir suderins tikslų bei Jums patogų pristatymo laiką.


Priimdami prekę iš kurjerio, patikrinkite pakuotę, ar ji nėra pažeista. Jei pakuotė pažeista, gavėjas privalo tai atžymėti siuntos priėmimo - perdavimo dokumente (važtaraštyje). Pasirašius šiame dokumente be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista. Jei įtariate, jog viduje esanti prekė gali būti sugadinta, prašome tokios prekės nepriimti ir susisiekti su mumis.


PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Esame užtikrinti, kad siūlome Jums aukščiausios kokybės maisto papildus ir nebijome Jums suteikti visų garantijų!

Iškilus problemoms kreipkites el.paštu m.perveneckiene@giantera.com informuodami mus (užsakymo Nr., grąžinimo priežastis ir pateikite grąžinamų prekių sąrašą). Mes įsipareigojame pažeistas prekes pakeisti tinkamos kokybės prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus!

Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.


SVARBU ŽINOTI:

 • Jeigu per 7 darbo dienas nesusieksite su mumis dėl pažeistų, netinkamos kokybės prekių, prekių nebegalėsime pakeisti ar grąžinti!
 • Kokybiškų maisto papildų nekeičiame! (Kokybiškas - tai nepažeistas ir tinkamo galiojimo maisto papildas. Jeigu dėl mūsų kalties gavote ne tą prekę - mes savo lėšomis pakeisime Jums prekę į Jūsų norimą.

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

1.  grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę, išskyrus atvejus, kai grąžinama nekokybiška papildų ar higienos prekė);

2.  prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

3.  prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

4.  grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.


 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 •  Visos sutartys tarp Pirkėjo ir Pardavėjo galioja iki visiško įsipareigojimų pagal jas įvykdymo.
 •  Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis e. parduotuvės paslaugomis.
 •  Jei po taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
 • Visi nesutarimai dėl šių taisyklių ir iš jų kylančių įsipareigojimų vykdymo sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus derybose – įstatymų nustatyta tvarka.

Pardavėjo rekvizitai

UAB "GIANTERA"
Įmonės kodas: 300659943
Adresas: Metalistų g. 8, Šiauliai LT-78136, Lietuva
Mob.tel.: +370 699 77461
El.paštas: m.perveneckiene@giantera.com